„Innowacyjne Programy Wychowawcze” 2014 – Stowarzyszenie Qzmianom


Zapraszamy do udziału w Projekcie „Innowacyjne Programy Wychowawcze” finansowanym ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawa, przeznaczonym do realizacji w szkołach niepublicznych. Udział w projekcie jest bezpłatny.W dwóch dotychczasowych edycjach projektu wzięło udział 275 uczniów i 12 wychowawców, zostało zrealizowane ponad 250 godzin warsztatów.

 
 
Program „Innowacyjne Programy Wychowawcze” stworzony został z myślą o uczniach, borykających się z różnymi problemami, a także ich wychowawcach, których zadaniem jest wspierać wychowanków w rozwiązywaniu tych problemów.
 
Projekt „Innowacyjne Programy Wychowawcze” odpowiada bezpośrednio na potrzeby uczniów i wychowawców. Uczniowie, którzy spotykają się z różnymi problemami w swoim szkolnym życiu – rywalizacją, przemocą fizyczną i psychiczną, konfliktami, dzięki udziałowi w projekcie będą mieli okazję do rozwiązania trudnych dla nich problemów, spojrzenia na wszystkie konfliktowe sytuacje z drugiej, nie tylko swojej strony. Wychowawcy zaś, którzy mają ograniczone pole działania, a wiele problemów z wychowankami, również zostaną wsparci przez Stowarzyszenie.
 
CEL PROJEKTU:

Celem projektu „Innowacyjne Programy Wychowawcze”jest wsparcie społeczności klasowych (uczniów i wychowawców) warszawskich niepublicznych szkół podstawowych w realizacji innowacyjnych programów wychowawczych poprzez:

 • zwiększenie wiedzy wychowawców na temat innowacyjnych metod pracy wychowawczej,
 • zwiększenie różnorodności oddziaływań wychowawczych na dzieci w szkołach podstawowych, poprzez realizację warsztatowych programów edukacyjnych Stowarzyszenia w klasach objętych projektem,
 • udoskonalenie programów wychowawczych realizowanych w szkołach objętych projektem i dostosowanie ich pod względem uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
 • zwiększenie umiejętności adekwatnego reagowania na potrzeby rozwojowe uczniów,
 • zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w różnorodnych formach zajęć i programów

 
DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

 • Indywidualne konsultacje z wychowawcami klas na temat problemów i trudności, z którymi spotyka się w społeczności klasowej Ustalenie wraz z trenerem wspólnego planu działania dla klasy, przedstawienie wychowawcy propozycji scenariusza zajęć dla uczniów, z miejscem na uwzględnienie uwag wychowawcy.
 •  
 • Warsztaty dla klas (8-14 godzin dla każdej klasy, w zależności od potrzeb).
 • Konsultacje z wychowawcą po przeprowadzonych warsztatach.
 • Dostarczenie wychowawcom materiałów dydaktycznych, które mogą pomóc im w pracy wychowawczej

 
KORZYŚCI Z UZESTNICTWA W PROJEKCIE:
 

 • Wsparcie dla wychowawcy w przypadku problemów wychowawczych
 • Aktywność uczniów, pozwalająca zdobywać nowe umiejętności i rozwijać już nabyt

Zapoznanie wychowawcy z innowacyjnymi programami wychowawczymi, nowymi technikami

 
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE – ŚCIEŻKA SZKOŁY BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

1. Stowarzyszenie dostarcza szkole umowę, poświadczającą jej udział w projekcie.
2. Szkoła wraz ze Stowarzyszeniem ustalają dogodny dla obu stron harmonogram spotkań z wychowawcami oraz warsztatów dla klasy.
3. Szkoła gromadzi zgody na uczestnictwo uczniów w warsztatach.
4. Wychowawcy biorą udział w konsultacjach przedwarsztatowych z trenerami Stowarzyszenia.
5. Klasy biorą udział w kilku lub kilkunastogodzinnych (dokładna liczba godzin w zależności od potrzeb) warsztatach.
6. Wychowawcy biorą udział w konsultacjach powarsztatowych z trenerami Stowarzyszenia.
7. Wychowawcy biorą udział w spotkaniu podsumowującym projekt, na którym zostaną przedstawione efekty przeprowadzonych działań, zostanie podjęta dyskusja, będzie można dzielić się projektowymi wnioskami.
 
Więcej informacji na temat programu, uzyskać Państwo możecie kontaktując się z koordynatorem projektu
 

Kontakt – Koordynatorka Projektu
Emilia Grabowska

668 299 026
 
 
Misją Stowarzyszenia Q Zmianom jest pomoc innym w rozwijaniu skrzydeł poprzez profesjonalne świadczenie usług w obszarze pomocy i edukacji psychologicznej. W pokazywaniu, że każdy z nas: mały i duży, ogarnięty troską i wsparciem, zaproszony w przestrzeń swobodnego wyrażania swoich myśli i idei, ukierunkowany na rozwój, może ZMIENIĆ siebie, poprawiać jakość swojego życia, poznawać nowe horyzonty, uczyć innych, być szczęśliwym.

Stowarzyszenie Q Zmianom działa od 2004 roku. Nasza kadra to wykwalifikowani pedagodzy, psycholodzy i trenerzy psychologiczni, którzy poświęcają swój czas na budowaniu bardziej świadomego społeczeństwa. Misją Stowarzyszenia jest pomoc innych w rozwijaniu skrzydeł poprzez profesjonalne świadczenie usług w obszarze pomocy i edukacji psychologicznej.