WARSZAWA – Wsparcie na starcie – warsztaty dla rodziców

Z informacji organizatora:

„Wsparcie na dobry początek” – warsztat dla kobiet w ciąży i matek niemowląt.  W takcie 10 spotkań pomożemy mamom odnaleźć się w nowej sytuacji, pokażemy jak radzić sobie z własnymi emocjami, stresem, nauczymy technik relaksacyjnych, zadbamy o relacje w ich związkach i wskażemy, gdzie szukać fachowej pomocy. Bardzo duża waga w tych spotkaniach będzie położona na budowanie emocjonalnej więzi matka-dziecko, bliskości. Będzie miejsce na rozwianie wielu wątpliwości dotyczących macierzyństwa i opieki nad dzieckiem.

10 spotkań x 2 godziny

Termin: piątki 14:00-16:00, II cykl – wrzesień-listopad
Kontakt:
Koszt: warsztat bezpłatny

„Wspieranki dla Mamy i Taty” – warsztaty umiejętności wychowawczych, w trakcie których podejmiemy takie tematy, jak np. umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania i efektywnej komunikacji z dzieckiem, modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych form przemocy, rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z „trudnymi” uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej dziecka oraz mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka.

4 spotkania x 2,5 godziny

Termin: poniedziałki, 18:00, II cykl – wrzesień-listopad
Kontakt:
Koszt: 50zł/cykl

„Zabawianki – Wspieranki” – stała grupa zabawowa dla rodziców z dziećmi. Propagujemy dobre wzorce poprzez wspólne i twórcze spędzanie czasu, zabawę adekwatną do wieku i potrzeb dziecka, wzmacnianie rozwoju dziecka, integrację rodziców i dzieci. Zajęcia integracyjno-zabawowe z elementami psychoedukacji.

1,5h/tydzień

Termin: czwartek 9:30-11:00 oraz 11:30-13:00
Kontakt:
Koszt: 10zł/spotkanie

„Jestem tu, by Cię wspierać” – warsztat dla niań/opiekunów (babć). Specyfika warsztatu wynika z tego, że jego adresatem są osoby spoza rodziny, jednakże bardzo ważne w procesie opieki/wychowania dziecka i ponoszące wielką za nie odpowiedzialność. W trakcie warsztatów spróbujemy odpowiedź na pytanie, „gdzie jest moje miejsce?”, czyli jak ustalać zasady opieki/wychowania z rodzicami, jak z szacunkiem wspierać dziecko, czym jest przemoc wobec dziecka, jak się przejawia i czym zastąpić karanie. Będziemy ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, pokażemy jak zachęcać do współpracy i samodzielności oraz jak umiejętnie chwalić.

2 spotkania x 2,5 godziny

Planowany termin: jesień 2012
Kontakt:
Koszt: warsztat bezpłatny

„Wspieram, bo chcę i potrafię!” – warsztaty dla osób stykających się zawodowo z rodzinami małych dzieci (położne, pielęgniarki, pracownicy żłobków, klubów dziecięcych itp.). Zagadnienia poruszane w trakcie warsztatu: Jak rozpoznać rodzinę potrzebującą wsparcia (definicja czynników ryzyka krzywdzenia)? Jak rozmawiać z rodzicami? Jak pomóc, wesprzeć? Czy i gdzie interweniować?  

1 spotkanie x 5 godzin

Planowany termin: jesień 2012
Kontakt:
Koszt: warsztat bezpłatny

Miejsce spotkań:
Klub Mamy i Taty
ul. Wiatraczna 27, Warszawa

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.