Czy dysleksja ma wpływ na naukę języków obcych?

Otóż problemy uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu wynikają głównie z nieprawidłowości w przetwarzaniu języka mówionego na język pisany i odwrotnie. Uczniowie ci napotykają duże problemy w odróżnianiu brzmiących podobnie dźwięków mowy! A więc wyrazy różniące się tylko jedną głoską, np.: półka – bułka, brzmią dla nich tak samo. Poza tym pogłos poprzedniej głoski, sylaby czy słowa znacznie zakłóca rozumienie następnych. Żeby pojąć znaczenie danego słowa, dyslektycy muszą sugerować się kontekstem całej wypowiedzi.

Im większa rozbieżność między zapisem a wymową w danym języku, tym większa trudność w nauce! Tak też dzieje się podczas nauki języka angielskiego, w którym używa się 26 liter do zapisu symboli 44 głosek (np. głoskę i zapisuje się na siedem sposobów). Nauka tego języka wymaga dużej koncentracji od dziecka i automatycznego kojarzenia liter z dźwiękami im odpowiadającymi.

Osobom z zaburzeniami wzrokowo – przestrzennymi dużą trudność sprawia nauka języków obcych opartych na alfabecie innym od ojczystego, np. cyrylicy. Uczniowie ci muszą włożyć wiele wysiłku w naukę języka rosyjskiego, w którym to litera y oznacza głoskę u, a litera g oznacza głoskę d. Uczniowie dyslektyczni nie powinni też uczyć się dwóch języków równolegle.  

24 kwietnia 2004 roku wyszło rozporządzenie ministra sportu i edukacji, na postawie którego rodzice dzieci dyslektycznych mogą ubiegać się o zwolnienie dziecka z nauki drugiego języka obcego w szkole.

Rozpoznanie dysleksji u dziecka nie oznacza, że będzie ono miało trudności w nauce języków obcych. Okazuje się, że wiele dzieci z zaburzeniami czytania i pisania dobrze radzi sobie z nauką języków obcych – szczególnie w zakresie  mówienia.

Bardzo wyraźnym „dowodem” na to, że dziecko z trudnościami w pisaniu i czytaniu może nauczyć się innego języka, jest historia dr Katarzyny Bogdanowicz – obecnie specjalisty w nauczaniu języka angielskiego osób z dysleksją.

Dominika Kościelniak
pedagog specjalny- logopeda

Warto przeczytać:
Bogdanowicz M, „Portrety sławnych osób z dysleksją” wyd. Harmonia, Gdańsk 2008
Bogdanowicz M, „Metoda Dobrego Startu” WSiP
Bogdanowicz M, „Ryzyko dysleksji” wyd. Harmonia, Gdańsk 2005
Balejko A., „Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu” Białystok 2003
Jędrzejowska E, Jurek A, „Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej” w „Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki”, red. T. Gałkowski i G. Jastrzębowska, Opole 1999