Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna STYMULUS

Oferuje diagnoza i terapie:

– Psychologiczne
– Logopedyczno/Neurologopedyczne
– Pedagogiczne
 
 TERAPIA PSYCHOLOGICZNA– obejmuje pomoc w zakresie:

– stymulacji psychoruchowej oraz społeczno – emocjonalnej a także:
– problemów wychowawczych;
– problemów interpersonalnych dziecka lub nastolatka, w tym problemów z rówieśnikami np.: trudności w nawiązywaniu relacji z kolegami, częste konflikty, niechęć do kontaktów;
– problemów związanych z przejawianiem przez dziecko: zachowań agresywnych i autoagresywnych, zachowań buntowniczych, nadmiernej nieśmiałości, niechęci do nauki, trudności w nauce, impulsywności;
– problemów zwianych z występowaniem u dziecka lub nastolatka zaburzeń takich jak: uogólnione i specyficzne zaburzenia rozwojowe ;
– zaburzenia lękowe,w tym: lęk separacyjny, lęk uogólniony, fobia szkolna;
– mutyzm wybiórczy;
– zburzenia obsesyjno – kompulsyjne;
– zaburzenia odżywiania, w tym: bulimia, anoreksja;
– zaburzenia zachowania; mieszane zaburzenia zachowania i emocji;
– zespoły nadpobudliwości ruchowej;
– zaburzenie stresu posttraumatycznego.
 
TERAPIA PEDAGOGICZNA:
 
Terapia pedagogiczna, skierowana jest do dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz problemami w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rówieśniczym lub społecznym.
 

 •     Zajęcia terapeutyczne (trudne zachowania, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, agresja)
 •     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (dla uczniów mających trudności w nauce w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach średnich)
 •     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (dla dzieci zagrożonych oraz z dysleksją rozwojową)
 •     Zajęcia rewalidacyjne (dla dzieci niepełnosprawnych) TERAPIA LOGOPEDYCZNA i NEUROLOGOPEDYCZNA:
 •  

Terapia wad wymowy, która obejmuje:
 

 •     kapacyzm zastępowanie głosek k i g odpowiednio głoskami t i d,
 •     seplenienie nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż,
 •     reranie brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r.

 
Terapia zaburzeń mowy i komunikacji
 

 •     dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,
 •     dzieci zagrożone autyzmem,
 •     dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 •     dzieci zagrożone dysleksją i dyslektyczne,
 •     dzieci z alalią i afazją dziecięcą,
 •     dzieci z porażeniem mózgowym,
 •     dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 •     dzieci z Zespołem Aspergera,
 •     dzieci z Zespołem Downa,
 •     dzieci jąkające się,
 •     dzieci dwujęzyczne,
 •     dorosłe osoby z afazją.

 
www.stymulus.pl
31-133 Kraków, ul. J. Dunajewskiego 5
e-mail: