Fundacja Zobacz… JESTEM

 
  • Zapobiegamy i przeciwdziałamy negatywnym następstwom problemów emocjonalnych.
  • Naszą działalność skupiamy na sprzeciwianiu się wszelkim formom przemocy, dyskryminacji i zaniedbań.
  • Edukujemy i promujemy zdrowie fizyczne, psychiczne oraz odpowiadamy na problem uzależnień.
  • Kształcimy także specjalistów działających w obrębie działań statutowych Fundacji.
 
Proponowana w Poradni terapia i konsultacje są spotkaniami odpłatnymi, a uzyskany w ten sposób dochód przeznaczany jest na działalność nieodpłatną (statutową) Fundacji.
 
Osoby pracujące w PORADNI udzielają pomocy w formie:
 
KONSULTACJI

czyli spotkania konsultacyjno – diagnostycznego, służącego do określenia i rozpoznania problemu, a także wspólnego podjęcia decyzji odnośnie dalszego postępowania i potrzebnych metod działania.
 
PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ

Psychoterapia indywidualna obejmuje zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań z terapeutą – w zależności od specyfiki zgłaszanych trudności i problemów oraz indywidualnych potrzeb osoby objętej działaniami terapeutycznymi. Szczegóły terapii, tj. cele, przebieg oraz czas trwania, omawiamy na pierwszych spotkaniach i określamy w kontrakcie terapeutycznym.
 
TERAPII GRUPOWEJ

W zależności od potrzeb oraz założeń grupa spotyka się jeden lub dwa razy w tygodniu i trwa dwie lub trzy godziny zegarowe. Maksymalna liczba uczestników – 14 osób. Spotkania prowadzone są przez jednego lub dwóch terapeutów. Mogą mieć charakter zamknięty – czyli wszystkie osoby rozpoczynają proces terapeutyczny w tym samym terminie, określony jest również termin zakończenia i rozwiązania grupy, lub charakter otwarty, w takim przypadku na każdym etapie pracy grupy mogą dołączyć nowi członkowie oraz czas procesu grupowego określa się indywidualnie dla każdego jej członka.
 
PSYCHOTERAPII RODZIN

Psychoterapia rodzinna (ale również psychoterapia par i małżeństw) W terapii rodzinnej do udziału w spotkaniach zapraszana jest cała najbliższa rodzina. Jednym z podstawowych celów tej formy pomocy jest stworzenia warunków dla pozytywnego rozwoju całego systemu rodzinnego.
 
W psychoterapii rodzinnej częstość spotkań ustalana jest indywidualnie. Zazwyczaj spotkania trwają 1,5 godziny i odbywają się co 2 lub 3 tygodnie.
 
KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNYCH

Psychiatra jest lekarzem, który zajmuje się zapobieganiem, rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Będąc lekarzem może stosować leczenie farmakologiczne.
 
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Interwencja kryzysowa jest formą pomocy psychologicznej skoncentrowaną na problemie wywołującym kryzys w życiu danej osoby. Celem interwencji
kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej, a także umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Pomoc polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku, dostarczeniu wiedzy potrzebnej do poradzenia sobie z daną sytuacją i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań.
 
PSYCHOEDUKACJI

indywidualnej i grupowej Psychoedukacja ma na celu przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych. Psychoedukacja ma zastosowanie np. w lepszym zrozumieniu choroby czy zaburzenia i wynikających z nich problemów osobistych, może być także pomocna przy wszelkiego typu trudnościach wychowawczych.
 
PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Poradnictwo psychologiczne jest formą specjalistycznego wsparcia i pomocy psychologicznej. Podczas rozmowy diagnozowany jest problem, określana jest sytuacja kryzysowa i podejmowane są próby wypracowania odpowiedniego planu działania, mającego na celu rozwiązanie sytuacji kryzysowej. Poradnictwo obejmuje również udzielenie pomocnych informacji dotyczących możliwości nawiązania kontaktu z właściwymi instytucjami i służbami, m.in. sąd, prokuratura, policja, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, poradnie.
 
SOCJOTERAPII

Socjoterapia zaliczana jest do procesów korekcyjnych o działaniu leczniczym. Najczęściej kierowana jest do dzieci i młodzieży np. w przypadku zaburzeń zachowania lub zaburzeń emocjonalnych. Socjoterapia ma charakter strukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji wyznaczonych celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Zajęcia socjoterapeutyczne stwarzają okazję do wypróbowania i przećwiczenia nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności interpersonalnych takich jak: asertywność, podejmowanie decyzji, tolerancja, szukanie wsparcia i pomocy u innych.
 
WARSZTATÓW WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności i kompetencji wychowawczych poprzez wzrost wiedzy z zakresu specyfiki funkcjonowania dziecka. Poszczególne cykle warsztatowe będą prowadzone w zakresie wyodrębnionej tematyki np. warsztaty wychowawcze dla rodziców dzieci z nadwagą, warsztaty wychowawcze dla rodziców dzieci lękowych i inne.
 
GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN I PARTNERÓW

Grupy mają na celu dostarczenie wiedzy i wsparcia osobom funkcjonującym w środowisku osób chorych np. na zaburzenia łaknienia, fobie społeczne, depresje.
 
SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMÓW

obejmujących odpowiednio dobrane, omawiane wyżej formy pomocy i sposoby pracy.
 
Fundacja Zobacz… JESTEM
ul. Czerniakowska 159, kl. I, domofon: 100
00-453 Warszawa