„Perfectum” Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydaje opinie w szczególności w sprawach:

– dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
– przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
– zwolnienia ucznia z wadą słuchu z głęboka dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.

Kontakt:
ul. Radojewo 28
61-680 Poznań
tel. kom. +48 501 767 216