SENSE Centum Terapii i Stymulacji Rozwoju

Integracja Sensoryczna jest metodą, jedną z najnowocześniejszych i skutecznych, stosowanych w terapii dzieci młodszych, u których obserwuje się trudności w zakresie:
• umiejętności ruchowych;
• trudności w uczeniu się(pisanie, rysowanie, czytanie, liczenie, koncentracja uwagi itd.);
• czynności samoobsługowych;
• problemów emocjonalnych;
• opóźnionego rozwoju mowy;
• opanowywania technik szkolnych w początkowej fazie nauczania (problemy dysleksji i
dysgrafii);
• nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD/AD).

Okazuje się także skuteczna w odniesieniu do dzieci z:
• mózgowym porażeniem dziecięcym;
• autyzmem, zesp. Aspergera;
• zesp. Downa;
• zespołem Kruchego-X;
• niepełnosprawnością intelektualną;
• innymi sprzężonymi zaburzeniami.

Jest także stosowana jako metoda profilaktyczna u dzieci z grupy ryzyka, wcześniaków, dzieci po uszkodzeniach okołoporodowych.
Stosowana także u dzieci niedowidzących i z zaburzeniami werbalno-słuchowymi.
Im wcześniej, dzięki prawidłowej obserwacji zostaną rozpoznane deficyty leżące u podstaw zaburzeń, tym efekty terapii będą lepsze.
Metoda SI jest także metodą profilaktyczną, która wspomaga prawidłowy rozwój dziecka, zapobiegając jednocześnie późniejszym trudnościom i problemom szkolnym.

Kontakt:
ul. Szeroka 8
71-211 Szczecin