Dysleksja rozwojowa


Należą do nich:

dysleksja, czyli specyficzne trudności w czytaniu,
dysortografia, czyli specyficzne trudności w pisowni, na przykład liczne błędy ortograficzne,
dysgrafia, czyli niski poziom graficzny pisma. 

Przyczyn dysleksji jest wiele, między innymi wymienić można:

zaburzenia funkcji percepcyjno motorycznych, które dotyczą spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki, także istotne są nieprawidłowości we współdziałaniu tych funkcji, 
zaburzenia funkcji językowych,
zaburzenia funkcji wzrokowej, słuchowej oraz ruchowej, 
zaburzenia lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni.

Do przyczyn dysleksji można także wliczyć:

dziedziczność, 
zmiany w układzie nerwowym, na przykład powstałe w czasie ciąży lub z powodu niewłaściwego przebiegu porodu,
przyczyny środowiskowe. 

Objawy ryzyka dysleksji można rozpoznać już u malutkich dzieci, czy też w wieku przedszkolnym.  Jednak niestety w wielu przypadkach trudności w czytaniu i pisaniu dostrzega się dopiero w wieku szkolnym.

Oto przykłady ryzyka dysleksji bądź już specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: 

opóźniony rozwój mowy,
mała sprawność i koordynacja ruchowa, np. podczas zabaw, problemy z bieganiem, jazdą na rowerze, 
problemy samoobsługowe, np. ubieranie się, sznurowanie butów, 
niechęć do rysowania, wycinania i pisania,
wady wymowy, 
trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne,
trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą,
trudności podczas zabaw z układankami, klockami, np. puzzle, lego, kłopoty z odtwarzaniem wzorów graficznych, 
oburęczność,
mylenie stron: prawa i lewa,  
trudności w czytaniu;
problemy z zapamiętywaniem materiału uszeregowanego np. dni tygodnia, pory roku, miesiące, 
trudności z opanowaniem poprawnej pisowni, pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, liczne błędy ortograficzne, pomimo dobrej znajomości zasad ortografii,
problemy z koncentracją,
trudności z zapamiętywaniem wierszyków, piosenek.

W sytuacji, gdy rodzic lub nauczyciel obserwuje u dziecka powyższe objawy, powinien jak najszybciej skontaktować się ze szkolnym pedagogiem, w celu skierowania dziecka na diagnozę w poradni. Im wcześniej uczeń zacznie uczestniczyć w terapii pedagogicznej, tym lepiej. Pamiętajmy, że jeśli dziecko nie zostanie poddane terapii pedagogicznej, może mieć liczne niepowodzenia szkolne, które przyczyniają się do zaburzeń zachowania oraz problemów emocjonalnych. 
 
Anna Wrocławska