Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach

Dzieciom i młodzieży
– Udziela się najwyższej jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedyczną oraz pomoc w wyborze kierunku kształcenia i planowaniu kariery zawodowej.
– Wspomaga się ich rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, tak by mogły pokonać ograniczenia i bariery wewnętrzne stanowiące przeszkody w harmonijnym rozwoju osobowości i prawidłowym funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym.

Rodzicom i nauczycielom
– Udziela się pomocy pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży
– Wspiera się ich w tworzeniu optymalnych warunków zapewniających wszechstronny rozwój dziecka w środowisku rodzinnym, instytucjonalnym i szerszym środowisku społecznym, a także kierowaniu środowiska wychowawczego i pokonywaniu barier w trudnej sztuce jaką jest wychowanie
– Pomaga w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

Ponadto Poradnia
– Prowadzi edukację prozdrowotną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
– Udziela pomocy specjalistycznej uczniom niewidomym, słabo widzącym, słabo słyszącym, z autyzmem.
– Jest dobrze wyposażona w pomoce diagnostyczne umożliwiające prowadzenie profesjonalnej diagnozy.
– Jest otwarta na współpracę ze środowiskiem, cieszy się jego uznaniem.
– Potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działania.
– Pracownicy świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną w oparciu o wartości humanistyczne wskazujące na podmiotowość, godność i niepowtarzalność każdej osoby.
– Pracownicy ustawicznie doskonalą swoje umiejętności i podnoszą kwalifikacje celem zwiększenia profesjonalizmu w zakresie udzielanej pomocy.

Kontakt:
ul.Warszawska 35a
44-114 Gliwice