Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FAMA

Badania:

– Dzieci, młodzież i dorośli ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się /dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia/

– Osób chcących poznać swoje możliwości i umiejętności przydatne w planowaniu kariery zawodowej

– Możliwości intelektualnych dorosłych, dzieci i młodzieży

– Zaburzeń rozwoju mowy

– W zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych

– Więzi rodzinnych

– Zainteresowań

Terapia:

– Logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych

– Dyslektyczna /systematyczna co najmniej raz w tygodniu lub kierowana 1 x w miesiącu/

– Rodziny

– Zaburzeń w zachowaniu

Konsultacje:

– Dot. różnych potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży

– Zaburzeń w zachowaniu

– Różnych trudności wychowawczych

– Relacji, potrzeb i ról w rodzinie

– Oraz wszystko to w czym może pomóc psycholog, pedagog lub terapeuta.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FAMA
ul. Toruńska 50
85-023 Bydgoszcz

www.poradnia.fama.edu.pl